Szoftver licence szerződés (ÁSZF)

A KigaRoo Gmbh & Co KG (továbbiakban „licenszadó”) ügyfelének olyan szoftvert biztosít, amely az óvodák, bölcsödék és minden további gyermekgondozó intézmény (továbbiakban „intézmény”) vezetését és bemutatását segíti. Jelen ajánlat nem  a fogyasztóra irányul kifejezetten.

1. A szerződés tárgya

1.1 A licenszadó az ügyfél használatára bocsátja a www.kigaroo.de oldalon bemutatott szoftvert (továbbiakban szoftver), az ott leírt kereteken belül és rendszerkövetelmények mellett az alábbi szabályozás szerint, mely szabályozza a licenszadó által választott számítógépközpont internet hozzáférését („A szolgáltatás átadása”).

1.2 A szoftver ügyfél általi használatához szükséges az ügyfél stabil internetkapcsolata, melyen keresztül a csatlakozás a szoftverhez, ahol a szolgáltatás átadása történik, SSL eljárással megy végbe.

1.3 Az ügyfél a licenszadótól nem kap kizárólagos jogot ahhoz, hogy a szoftverekre a szolgáltatás átadásának helyén, a www.kigaroo.de oldalon leírt mértékben hozzáférjen.  Ezen túlmenő jogokat, különösen a szoftverhez vagy az operációs szoftverhez, az ügyfél nem kap. Az ügyfél a licensz szerződés keretein belül az intézmény dolgozóinak, használóinak (mint szülők) a szoftver használatát elérhetővé teheti.

1.4 A szoftver elérhetősége a szolgáltatás átadásának helyén minden hónapban 97%-os, amennyiben nem történt ettől eltérő megállapodás. A karbantartási időszakok a szerződés 1.5 pontja értelmében nem érintettek.

1.5 A licenszadó jogosult a szolgáltatás teljesítését egy meghatározott időtartamra szükséges karbantartás céljából felfüggeszteni.

1.6 A licenszadó ezen felül egy virtuális szerveren biztosít az ügyfélnek rendszererőforrást. Az ügyfél ezen a szerveren tárolhat adatokat a www.kigaroo.de oldalon meghatározott mértékben, a következő szabályozás kikötéseinek betartása mellett jelszóval védett hozzáférésen keresztül, és le is hívhatja azokat (továbbiakban „tárhely”; a tárhely és a csomag együttesen „csomag”).

1.7 A tárhely az ügyfél rendelkezésére bocsátott internetcím alatt érhető el. A licenszadó szolgáltatásai egyedül a szolgáltatás átadási helye és az ügyfél rendelkezésre bocsátott szerver közötti adatkommunikációra korlátozódnak. A tárhelyen tárolt adatok az ügyfél döntése értelmében az ügyfél néhány munkatársának vagy az ügyfél által meghatározott csoportnak (mint szülők) vagy a weboldalon történő megosztással a nyilvánosságnak is hozzáférhetőek.

1.8 A licenszadó a tárhelyet minden hónapban legalább 97 százalékos rendelkezésre állással biztosítja, amennyiben nem történt ettől eltérő megállapodás. A szerződés 1.5 pontja érvényes.

1.9 A licenszadó jogosult a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges hardvareket és szoftvereket a technika állásához igazítani vagy igazíttatni.

1.10 Az ügyfél jogosult olyan adatok tárolásra a tárhelyen, melyek a szoftver használatára vonatkozó szerződésben meghatározottaknak megfelelnek.

1.11 A csomag használatához a www.kigaroo.de oldalon történő regisztrció szükséges elsődlegesen. Az ügyfélnek, vagy egy általa megbízott harmadik félnek a következőket kell megadnia: név, cím, intézmény, e-mail cím. Sikeres regisztrációt követően az ügyfél megkapja felhasználónevét és jelszavát, melyekkel a licenszadó szolgáltatását a szerződés megkötése után a www.kigaroo.de oldalon igénybe veheti. Az ügyfélnek szerződéslezárási joga nincs. Amennyiben a licenszadó az ajánlatot visszautasítja, arról értesíti az ügyfelet és a regisztrációkor megadott adatokat törli vagy zárolja.

2. Support

A licenszadó az ügyfélnek telefonos technikai támogatást nyújt a szoftver használatával és kezelésével és a tárhely használatával kapcsolatos kérdések esetén. A támogatás munkanapokon 8:00-16:00 között érhető el a 040/30 30 66 999-es számon. Az ügyfelet csupán a hívás költsége terheli, a telefonos támogatás díjmentes.

3. Az ügyfél kötelezettségei

3.1 Az ügyfél kijelenti, hogy minden a licenszadó szolgáltatásainak használata során a szervereken tárolt adatok mentesek mindenféle káros komponenstől.

3.2 A szoftver működésének biztosításához szükséges, az ügyfél által a térhelyen elhelyezett adatok technikai feldolgozása vagy, ha az ügyfél úgy kéri, rendelkezésre bocsátása. Ehhez elengedhetetlen, hogy az ügyfél a licenszadónak bizonyos jogokat biztosítson. Így az ügyfél a licenszadónak egy nem kizárólagos, időleges, helyileg korlátozott jogot biztosít, ami elegendő a licenszadó szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, különösképpen az ügyfél által tárolt adatok, audio és video fájlok sokszorosítása, feldolgozása és átdolgozása terén.

3.3 Az ügyfél biztosítja, hogy az adatok, audio és videó fájlok minden szükséges jogával rendelkezik, ezáltal a licenszadónak a fent említett jogokat biztosítani tudja, és azokkal szabadon rendelkezik.

3.4 Az ügyfél biztosítja, hogy a tárhelyen semmilyen illegális vagy törvényt sértő adatot nem helyez el és a licenszadóval nem sem tároltat illetve tettet elérhetővé nyilvánosan. Az ügyfél semmilyen kereskedelmi reklámot semmilyen formában –szponzorált linkek, affiliate linkek stb., nem helyez el a licenszadó által biztosított csomagban.

3.5 A licenszadó jogosult a 3. pontnak nem megfelelő adatokat törölni. A licenszadó jogosult továbbá a 3.1, 3.2, 3.3 vagy 3.4 pontoknak nem megfelelő adatokat törölni, ha az ügyfél a felhívása ellenére sem törli azokat. A licenszadó jogosult továbbá az adatok törlésére, vagy azok hozzáférésének zárolására, ha erre ítélet vagy bírósági határozat kötelezi.

3.6 Az ügyfél vállalja, hogy a licenszadó szolgáltatását harmadik félnek nem adja tovább, kivéve, ha ezt a licenszadó külön engedélyezi. Az ügyfél alkalmazottai illetve az ügyfél engedélyével a szolgáltatást díjmentesen használó személyek nem számítanak harmadik félnek.

4. Díjazás

4.1 A licenszadó által kínált szolgáltatás díja a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján van meghatározva. A díjköteles kiegészítő szolgáltatások (mint a licensz frissítése) díjai, melyeket az ügyfél a szerződés érvényessége alatt vesz igénybe, a mindenkor érvényes árlista alapján vannak meghatározva.

4.2 Az ügyfélnek a licenszszerződés kezdetén számlát állítanak ki, mely a havonta elszámolandó használati díjak elszámoló számlája lesz. Az ügyfél által választott szolgáltatás módosítása (pl.: upgrade vagy downgrade) esetén, annak megfelelően új számla kerül kiállításra. A licenszadó a megrendelt szolgáltatás esedékes díját minden hónap elején az ügyfél által megadott számlaszámról vonja le.

4.3 Az ügyfél késedelembe kerül, ha az esedékesség és a licenszadó figyelmeztetése ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Ha az ügyfél késedelemben van, úgy az érintett összeget a mindenkor érvényes alapkamat öt (5) százalékának megfelelő késedelmi kamat terheli.

4.4 A licenszadó jogosult késedelem esetén többszöri figyelmeztetés után az ügyfél felhasználói fiókját zárolni. Az összeg, mellyel az ügyfél késedelemben volt, valamint a felmerülő késedelmi kamat beérkezése után a licenszadó a fiók zárolását haladéktalanul feloldja. Amennyiben az ügyfél több mint hat hónapig késik a díjfizetéssel a licenszadó jogosult az ügyfél fiókját és annak minden adatát végérvényesen törölni.

5. Jótállás és szavatosság

5.1 A licenszadó nem vállal garanciát az ügyfél internet-hozzáférésére, különösen nem az internet-hozzáférés rendelkezésére állásáért és dimenzionálásáért. Kizárólag az ügyfél felelős saját internet-hozzáféréséért és a szolgáltatás átadási helyének eléréséért.  Ezeken kívül a jogi előírások érvényesek a jótállásra.

5.2 A licenszadó korlátlan felelősséggel tartozik az élet, test és egészség megsértéséből adódó károkért, amelyek a licenszadó, törvényes képviselője vagy helyettes megbízottja által elkövetett kötelezettségszegésen alapulnak, valamint a károkért, melyek a licenszadó által garantált minőség hibájából vagy nem megfelelő megtartásából fakadnak.

5.3 A licenszadó korlátlan felelősséggel tartozik az általa, képviselője vagy helyettes megbízottja által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért.

5.4 Az enyhe gondatlanságból megszegett szerződési kötelezettségek esetén a licenszadó felelősséggel tartozik az 5.2 és 5.5 pontokban meghatározott eseteken kívül az okozott kár előrelátható mértékéig. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan absztrakt kötelezettségek, melyek teljesülése a szerződés helyes teljesítését egyáltalán lehetővé teszik, és amelyek teljesülésére a szerződéses partnerek rendszeresen támaszkodnak.

5.5 A fogyasztóvédelmi törvény szerinti jótállás változatlan.

5.6 Ezen eseteken kívül a licenszadó nem tartozik felelősséggel.

5.7 A licenszadóval szembeni kártérítési igények elévülési ideje egy év, kivéve az 5.2, 5.3 és 5.5 pontokban meghatározott eseteket.

6. Tesztelés

6.1 A licenszadó az ügyfélnek a szoftvert 4 hetes kipróbálásra teszi elérhetővé (továbbiakban „tesztelés”). A részvételhez az ügyfélnek a www.kigaroo.de oldalon kell regisztrálnia. Az ügyfél ezt az időszakot a szoftvercsomag megismerésére használhatja. A licenszadó külön üzenetben erősíti meg az ügyfél részvételét a tesztelésen. A tesztelésre szánt 4 hét letelte után automatikusan indul a díjköteles megrendelés, melyet az ügyfél havonta az elszámolási időszak végéig lemondhat. Amennyiben az ügyfél a szoftvert a díjmentes tesztelés után NEM kívánja használni, azt a KigaRoo-nak írásban a tesztelési időszak lejárta előtt meg kell erősítenie. Ennek érdekében az írásos értesítést a KigaRoo-nak e-mail formájában (support@kigaroo.de), levélben vagy faxon (040/ 30 30 996) kell megküldeni.

6.2 Amennyiben az ügyfél nem mondja fel a szolgáltatást elindul a díjköteles előfizetés az ügyfél által választott csomaggal, a 6.1 pont értelmében a választott licensz csomag és a felmondás is az adott elszámolási időszak végével lehetséges. A sikeres értesítés érdekében az írásos értesítést a KigaRoo-nak e-mail formájában (support@kigaroo.de), levélben vagy faxon (040/ 30 30 996) kell megküldeni.

7. A szerződés futamideje és vége

7.1 A szerződés határozatlan időre köttetik.

7.2 A felek a szerződést minden naptári hónap 15-ig és a hónap végéig mondhatják fel.  A rendkívüli felmondás joga továbbra is érvényes.

7.3 A licenszadónak joga van a szerződést rendkívüli esetben felmondania, amennyiben az ügyfél több mint kettő (2) egymást követő hónapban az esedékes fizetnivaló egy jelentéktelen részével késik vagy az ügyfél az 3. pontban meghatározott törlési kötelezettségének a licenszadó többszöri kérése ellenére sem tesz eleget.

7.4 A licenszadó által tárolt mindennemű adat, beállítás és az ügyfél profilja a szerződés megszűnésével törlésre kerül. Azok az adatok melyeknek megőrzését törvényi előírás szabályozza, nem kerülnek törlésre.

8. Adatvédelem

8.1 A felek figyelembe veszik az adatvédelmi előírásokat. Mindkét fél kötelezi magát, hogy a náluk dolgozó személyek a BDSG 5. paragrafusának 2. pontja értelmében titoktartási nyilatkozatot tesznek és azt a másik fél kérésére bemutatják.

8.2 Amennyiben a licenszadó a szerződés teljesítése közben személyes adatokat kezel, akkor azt a BDSG 11. paragrafusa értelmében az ügyfél megbízásából teszi. A személyes adatokat jelen szerződés keretein belül vagy az ügyfél más írásos utasításainak megfelelően kezeli az adatvédelmi szabályok és jelen szerződés 9-es pontja értelmében.

9. Megbízási adatok kezelése

9.1 A megbízás tárgya és időtartama (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BDSG)

9.1.1 A megbízás tárgya a KigaRoo szoftver üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. A személyes adatok licenszadó általi használata és feldolgozása nem képezi a megbízás tárgyát. Ugyanakkor nem zárható ki teljes mértékben, hogy a licenszadó a szolgáltatás teljesítése közben a szoftverfejlesztés, támogatás vagy a szoftver és szerver rendszerek adminisztrációja során személyes adatokhoz férjen hozzá.

9.1.2 Jelen megbízás időtartama (futamidő) a licenszadó és a licensz igénylő közötti licensz szerződés telejsítésének ideje. A megbízás a licensz szerződés végével megszűnik.

9.2 Az adatok előrelátható nyerésének, feldolgozásának és kezelésének mértéke, típusa és célja, az adatok típusa és az érintettek köre (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BDSG)

9.2.1 A licenszadó hozzáférésének mértéke, típusa és célja a licensz igénylő és ügyfelei adataihoz az adatbankban elhelyezett adatok és információk hozzáférésén keresztül lehetséges. Összefoglalva a következő esetekben lehetséges a hozzáférés: • az alkalmazások karbantartása és fejlesztése (adatbank, backup, web szerver) • a szerver rendszerek és a szoftver technikai adminisztrációja • szerver rendszerek egyéb támogató tevékenységei (pl.: monitoringozás) • a licenszadó által működtetett KigaRoo szoftver gondozása. Nem zárható ki teljesen, hogy a szerződés teljesítése érdekében a licenszadó hozzáférést kaphat a 2.2 pont alatt megnevezett adatokhoz.

9.2.2 Adatok, melyek a megbízási tevékenység során az ügyfél és a licenszadó munkavállalói által kezelődnek: •törzsadatok •kapcsolattartó adatok • szerződési adatok • egészségügyi adatok • vallási hovatartozás • számlázási adatok • protokoll adatok • banki adatok

9.2.3 Az érintettek köre, azoknak a köre, akik jelen szerződés keretében az adatokat kezelik: • a licensz igénylő ügyfele (óvodák, azok dolgozói, gyermekek és kapcsolattartóik) • a licensz igénylő alkalmazottai és üzleti partnerei

9.3 Technikai - adminisztrációs eljárások (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BDSG)

9.3.1 A licenszadó figyelembe veszi a szabályszerű tárhelyi könyvelés alapelveit és a megbízás szabályszerű teljesítéséhez szükséges technikai és szervezési eljárásokat a BDSG 9. paragrafusa értelmében garantálja.

9.3.2 A felek megegyeznek abban, hogy a technikai és szervezeti eljárásokat a technikai haladásnak és fejlesztésnek vetik alá. A licenszadónak megengedett, hogy megfelelő alternatív eljárásokat vessen be. Erről a licensz igénylőt tájékoztatnia és biztosítania kell, hogy a meghatározott lépések biztonsági szintje nem sérül. A lényeges változtatásokat dokumentálni kell. A licenszadónak a BDSG 4 § bek. (2) 1. pontja értelmében kérés esetén az adatokat rendelkezésre kell bocsátania.

9.3.3 A licenszadó lehetővé teszi és támogatja az egyeztetett lépések elvégzésének ellenőrzést a kezdetektől fogva, valamint a licensz igénylő általi feldolgozás alatt.

9.3.4 A jelszó elemei: A jelszónak tartalmaznia kell legalább 8 karaktert, legalább egy számot (0-9) és egy különleges karaktert (pl.: ! § $ % & / + # - ?). A jelszót kizárólag az SSL-protokoll (Secure Socket Layer) segítségével kulcsolva továbbítják, és azután tárolják.  ($9 BDSG Satz 1 - Anlage 1 & 2)

9.3.5 Automatikus kijelentkeztetés a KigaRoo-ból inaktivitás esetén: Ez a biztonsági eljárás teszi lehetővé, hogy 2 óra (120 perc) után a felhasználót automatikusan kijelentkeztessék.

9.3.6 Rendelkezésre állás és tűzfal: A tűzfal koncepció, az adatbank visszaállítása és a biztonsági másolatok továbbítása házon kívülre az Europe GmbH hosztján és adatvédelmi rendelkezésein keresztül történik. A szerver Kölnben található. Az adatfeldolgozás biztonsága ezért a BDSG ($9 BDSG Satz 1 - Anlage 7.) szerint valósul meg.

9.3.7 A jogosultsági koncepció - bizalmas adatokat védelmét szolgálja a jogosulatlan hozzáféréstől, tárolástól, megismerésétől, továbbításától és használatától, valamint az adatok szándékos vagy gondatlan módosításától vagy törlésétől. ($9 BDSG Satz 1 - Anlage 3.)

9.3.8 A meghatalmazás az adatok szükségszerű használatának garantálást és követhetőségét szolgálja. ($9 BDSG Satz 1 - Anlage 5.)

9.4 Adatok javítása, zárolása, törlése (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 BDSG)

9.4.1 Az adatkezelésben a licenszadónál érintett személyek jogosultságait, különösképpen az adatok módosítására, zárolására és törlésére vonatkozóakat érvényesíteni kell a licensz igénylővel szemben. Egyedül ő felelős ezen jogok megtartásáért.

9.4.2 A licenszadó köteles tevékenységének keretein belül az érintettek szakszerű feldolgozással kapcsolatos megkeresését haladéktalanul a licensz igénylőnek megküldeni. Nem jogosult ezeknek a megkereséseknek a licensz igénylővel történő egyeztetés nélkül eleget tenni.

9.4.3 A licenszadónak a licensz igénylőt lehetőségeihez mérten támogatnia kell az érintettek jogosultságainak igénylésében, különösképpen az adatok módosítására, zárolására és törlésére vonatkozó jogosultságokéban.

9.5 A licenszadó kötelezettségei (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 BDSG) A licenszadónak jelen megbízásból adódóan a BDSG § 11 értelmében a következő kötelezettségei vannak: • egy adatvédelmi biztos írásos megbízása, aki tevékenységét a BDSG 4f és 4g pontja szerint végzi. A biztos kapcsolattartó adatait a licensz igénylője közvetlen kapcsolatfelvétel céljából a szabályzat végén találja. • Titoktartási kötelezettség a BDSG § 5 szerint. Minden személy, akinek a szerződés értelmében a licensz igénylő 2.2 pontban felsorolt adataihoz hozzáférése van köteles titoktartási nyilatkozatot tenni és a jelen megbízásból adódó sajátos adatvédelmi kötelezettségekről valamint a meglévő utasításokról és funkciókról oktatásban kell, hogy részesüljön. • Minden jelen megbízáshoz szükséges technikai és szervezési lépés megvalósítása és betartása a BDSG § 9 értelmében. • A licensz igénylőt haladéktalan értesítése a felügyeleti bizottság ellenőrzéseiről és intézkedéseiről a BDSG § 38 szerint. Ugyanez vonatkozik akkor is, ha egy illetékes hivatal a BDSG § 43, § 44 szerint végez ellenőrzést a licenszadónál. • A megbízás ellenőrzésének végrehajtása a licenszadó által végzett ellenőrzésekkel a szerződés végrehajtására és teljesítésére különösképpen a megbízás teljesítéséhez szükséges szabályozások és eljárások végrehajtására adott esetben igazítására való tekintettel.

9.6 Alvállalkozói viszonyok (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 6 BDSG)

9.6.1 A licensz igénylő alapvetően egyetért azzal, hogy a licenszadó gondosan kiválasztott harmadik feleket alvállalkozóként alkalmazzon különösen, de nem kizárólag a karbantartás, szoftverfejlesztés és számítógépközpont infrastruktúra telepítése területén.

9.6.2 A licenszadónak alvállalkozói szerződések kiosztása esetén figyelembe kell vennie a BDSG 11. paragrafusának előírásait és úgy kell alakítania a szerződéses megállapodásokat az alvállalkozóval, hogy azok a jelen megállapodásban meghatározott adatvédelmi előírásoknak a licenszadó és a licensz igénylő között megfeleljenek.

9.7 A licensz igénylő ellenőrzési jogai (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 7 BDSG)

9.7.1 A licensz igénylőnek joga van a BDSG  § 9 8-as mellékletében meghatározott felügyeletei ellenőrzéseket a licenszadóval megegyezve végrehajtani. Joga van továbbá, szúrópróba szerű ellenőrzésekkel, melyeket rendszerint időben bejelent, meggyőződni arról, hogy a licenszadó üzleti tevékenysége során a megállapodást betartja. A licenszadó kötelezi magát, hogy a licensz igénylő részére annak kérése esetén a felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó kötelezettségének megtartásához szükséges tájékoztatást adjon és a megfelelő igazolásokat elérhetővé tegye.

9.7.2 A licensz igénylő BDSG § 11 bek. 2 4. pontjában meghatározott ellenőrzési kötelezettségére való tekintettel a licenszadó biztosítja az adatfeldolgozás megkezdése előtt és a licensz szerződés futamideje alatt, hogy a licensz igénylő az érintett technikai és szervezési eljárások betartásáról meggyőződhessen.

9.7.3 A licenszadó kötelezi magát, hogy a licensz igénylő kérésére a szükséges tájékoztatást megadja a fent nevezett adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettségeinek megtartásának ellenőrzését célzó megbízási ellenőrzéshez. Ugyanez érvényes akkor is, ha a licenszadó alvállalkozói ellenőrzését végzi a licensz igénylő számára.

9.8 Közlési kötelezettség az adatvédelmi előírások vagy a megbízás megsértése esetén a licenszadó vagy általa foglalkoztatott személyek által. (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 8 BDSG)

9.8.1 Amennyiben a licenszadó megállapítja, hogy a licensz igénylő nála tárolt a szerződés szempontjából fontos adatait nem jogszerűen továbbították vagy más módon jogtalanul harmadik fél tudomására hozták, azt haladéktalanul jeleznie kell a licensz igénylőnek.

9.8.2  Ugyanez érvényes a szolgáltatás súlyos zavara (pl.: egy szerver hosszabb kiesése) esetén is, illetve ha további gyanú merül fel a személyes adatok védelmét szolgáló előírások megszegésére vagy a licensz igénylő adatainak kezelése során felmerülő más szabálytalanságra.

9.8.3 Mindaddig, míg a licensz igénylőt a BDSG § 42a értelmében kötelezettségek terhelik például személyes adatok elvesztése vagy jogtalan továbbadása vagy harmadik félnek a tudomására hozatala esetén, azok teljesítését a licenszadónak támogatnia kell.

9.8.4 A licensz igénylő tájékoztatja a licenszadót, ha a megbízás eredményének ellenőrzése során szabálytalanságot vagy hibát állapítanak meg.

9.9 A licensz igénylő utasítási joga (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 9 BDSG)

9.9.1 A megállapítás, feldolgozás vagy kezelés megbízhatóságáért valamint az érintettek jogosultságainak megtartásáért különösen a BDSG § 6, § 7, § 8 szerint egyedül a licensz igénylő felelős (§ 11 Abs. 1 BDSG).

9.9.2 Az adatok kezelése kizárólag a megállapodás keretein belül lehetséges. A licenszadó jogosult az adatfeldolgozás módjáról és mértékéről utasítást adni az adatvédelmi előírások betartásának figyelembe vételével. Az utasítás kizárólag írásos formában történhet.

9.9.3 Amennyiben a licensz igénylő véleménye szerint, egy utasítás a Tartományi Adatvédelmi Törvény vagy más adatvédelemre vonatkozó előírás ellen vét, arról a licenszadót haladéktalanul értesítenie kell. A licensz igénylő jogosult a megfelelő utasítások végrehajtását mindaddig felfüggeszteni míg azokat a licenszadó megerősíti vagy módosítja.

9.9.4 A licenszadó nem használja az adatokat semmilyen egyéb célra és harmadik félnek azokat nem adja tovább. Másolatok és másodpéldányok a licensz igénylő tudta nélkül nem készülnek. Ezalól kivételt képeznek a biztonsági másolatok, amennyiben a szabályszerű adatfeldolgozás biztosításához szükségesek.

9.10 Adatok törlése és átadott adathordozók visszaadása (§ 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 10 BDSG)

9.10.1 A licensz szerződés lejártával vagy a licensz igénylő kérésére –legkésőbb a szolgáltatás befejeztével- a licenszadónak  a birtokában került dokumentumokat, elkészített feldolgozási és használati eredményeket valamint adatállományokat, melyek a licensz szerződéses viszonnyal összefüggésben állnak vissza kell szolgáltatnia, a licensz igénylőnek kézbesítenie vagy korábbi jóváhagyás esetén az adatvédelmi szabályoknak megfelelően meg kell semmisítenie és egy referenciaszemélyt meg kell neveznie. Ugyanez érvényes a tesztelési és kizárási adatokra.

9.10.2 Az adathordozók cseréje jelen adatfeldolgozási megbízás érintettjei között nem valósulhat meg. Az átadott adathordozók esetleges visszaszolgáltatását jelen dokumentum nem szabályozza.

9.10.3 Az esetleges elkészített dokumentációkat, melyek a szabályszerű adatfeldolgozás igazolására szolgálnak, a licenszadónak a mindenkori megőrzési határidők betartásával a szerződés lejárta után is meg kell őriznie vagy a licensz igénylőnek át kell adnia.

10. Lezáró rendelkezések

10.1 A szerződés és minden követelés és jog, amely a szerződésből vagy azzal összefüggésből ered kizárólag német jog szerinti a nemzetközi magánjog kizárásával és a német rendelkezések és jog szerint értelmezendő és végrehajtandó. A vételi jog (Egyesült Nemzetek megállapodása a szerződésekről és nemzetközi áruvásárlásról CISG) ki van zárva.

10.2 Az ajánlat valamint mellékletei a szerződés részét képezik. Az előbbi rendelkezések a felek közötti megállapodást adják vissza véglegesen és teljesen tekintettel a szerződés tárgyára és helyettesítenek minden előző írásos, szóbeli és ráutaló megállapodást, egyezséget vagy megegyezést. Mellékmegállapodások írásos, szóbeli vagy ráutaló nem lehetségesek.

10.3 Amennyiben a szerződés egy rendelkezése teljesen vagy részben semmis, hatálytalan, kivitelezhetetlen, érvényesíthetetlen („hiányos rendelkezés”), vagy azzá válik, az nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.  A felek már most kötelezik magukat a hiányos rendelkezések helyett egy olyan megállapodásra, mely a jogi keretek között a legközelebb áll ahhoz, amit a felek a szerződés értelme és céljaként meghatároztak volna, ha a hiányosságot felfedezik. Ugyanez érvényes az esetleges szabályozási hézagokra. A felek kifejezett kívánsága, hogy ez a felmentő záradék ne jelentsen az általános bizonyítási teher szabálya alóli kivételt, hanem a BGB 4 §